HWC 3D Printed Prototype Custom Camaro

Kỷ niệm 50 năm của Hot Wheels thì các nhân viên đã làm một công việc thật sự quan trọng. Lên khuôn mẫu và thực hiện chiếc xe tại nước Mỹ trong trụ sở chính bằng tay, nguyên mẫu được làm bằng resin dùng trong đúc khuôn và số lượng hạn chế chỉ 250 xe.
Chỉ bán cho thành viên RLC.
Giá $299.99 chưa bao gồm tiền ship nên đó cũng là một cân nhắc đáng kể.
Giới hạn 01 thành viên RLC / 01 xe

Be the first to comment

Leave a Reply